2018

SUOMEN KIERRÄTYSKESKUSTEN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1 ETUJÄRJESTÖROOLIN EDISTÄMINEN

”Ratkaisuja aitojen ympäristötekojen tekemiseen”

Yhdistys seuraa kierrätyskeskusten toimintaympäristöä ja kolmannen sektorin sekä työllistämisen aloja. Erityisesti niissä seurataan tapahtuvia laki- ja asetusmuutoksia, otetaan niihin kantaa ja tiedotetaan niistä jäsenistölle.

Yhdistys pyrkii löytämään yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan yhdessä tehostaa vaikuttavuustyötä.

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry on yleishyödyllinen ja sitoutumaton yhdistys.

  • Edistämme jätelain toteutumista ja toimimme jäsenten etujärjestönä yhteisöjen ja viranomaisten suuntaan.
  • Lisäämme yhdistyksen jäsenten ja jäsenyhteisöjen työntekijöiden ammattitaitoa.
  • Lisäämme alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
  • Edistämme valtakunnallista ja paikallista kierrätyskeskustoiminnan kehittämistä.

 

2 TAVOITTEET VUODELLE 2018

Toimintaa ylläpidetään pääasiassa hallituksen jäsenten toimesta ja heidän edustamien jäsenyhteisöjen tukemana. Lisäksi toimintaa ylläpitävät panoksellaan jäsenyhteisöt ja heidän henkilöstö sekä yhdistyksen aktiivit henkilöjäsenet.

SKKY ry 20-vuotta juhlan juhlatoimikunta

Vuoden 2018 vuosikokouksessa päätetään juhlatoimikunnan nimeämisestä valmistelemaan yhdistyksen 20-vuotisen taipaleen juhlistamista vuonna 2019.

Yhteinen tunnistettavuus

Tällä hetkellä kaikki kierrätyskeskukset ja kierrätyspajat toimivat paikallisina toimijoina omilla nimillään. Hallitus hakee jäsenistöstä tukea yhteisen valtakunnallisen ja yhdenmukaisen näkyvyyden luomiseksi. Tämän näkyvyyden tarkoitus olisi tuoda kierrätyskeskukset ja kierrättävät pajat näkyväksi läpi Suomen, meitä on monta, mutta silti olemme paikallisia.

Yhteinen verkkokauppa

Hallitus jatkaa keskustelua jäsenistön välisen verkkokaupan toteutusmahdollisuuksista. Skky:llä ei ole yhdistyksenä resursseja yhteisen verkkokaupan rakentamiseksi, vaikka tahtotila on olemassa. Toistaiseksi jäsenistö maksaa ja luo omat verkkokauppasivunsa kukin itse. Verkkokauppoja ei ole vielä useita toiminnassa.  Hallitus kysyy jäsenistöltä ehdotuksen, miten edetä tässä asiassa? Onko jäsenistöllä mahdollisuutta käyttää työpanosta tai taloudellisia resursseja kierrätyskeskusten yhteiseen www- asiaan?

Yhteinen POP UP myynti

Hallitus kysyy jäsenistön kiinnostusta ja mahdollisuutta järjestää pop up-myyntitempaus 2018 aikana jäsenistön organisaatioissa tuotettujen tuotteiden myymiseksi esimerkiksi Helsingissä.

Uusjäsenhankinta

Vuonna 2018 jäsenhankintaa pyritään kehittämään muun muassa markkinoinnin keinoin. Jäseniä pyritään hankkimaan ottamalla yhteyttä eri kierrätyskeskuksiin. SKKY ry järjestää jäsenhankintatempauksen rakentamalla Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen Työpajapäiville oman tiedotus- ja jäsenhankintamessuosaston.

Konkreettisena tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen noin +10% nykyisestä 28:sta 31: een. Vuoden 2018 tavoitteena on siis vähintään kolme uutta jäsenorganisaatiota tai henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen

Omien hankkeiden ylläpitäminen on erittäin haasteellista niin kauan, kun ei ole resursseja (henkilöä/henkilöstöä ja rahaa). Rahoituksen hakeminen vaatii erityistä henkilötyöpanosta hallitukselta ja Skky ry:n jäsenistöltä. Hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä eri rahoittajatahoihin (esimerkiksi Sitra, Stea).

 

3 TAPAHTUMIA JÄSENISTÖLLE

SKKY järjestää kaksikertaa vuodessa kierrätyspäivät

  • asiantuntijaluennot
  • tutustuminen uuteen kierrätyskeskukseen
  • verkostoituminen ja vertaistuki
  • aikaa vapaaseen keskusteluun

Jäsenpäivien tarkoituksena on syventää ammattitaitoa mielenkiintoisin luennoin ja tutustumalla isäntäpaikkakunnan kierrätyskeskuksen toimintaan. Tutustumalla muiden paikkakuntien toimintaan opastettujen kierrosten ja kysymysten avulla saadaan kuva "kuinka täällä homma toimii". Mukaan tarttuu aina joitakin ideoita ja ajatuksia joita voisi siirtää omaan toimintaan. Jäsenpäivän ohjelmaan sisältyy aina tutustumista kollegoihin ja keskustellen saamme vertaistukea ja näkemystä omaan toimintaan. Perinteisesti ohjelmassa on myös epävirallinen osio, jolloin sana on vapaa ja juttu lentää.

Kevään kierrätyspäivät

Vuoden ensimmäinen kierrätyspäivä järjestetään keväällä ja samalla pidetään sääntömääräinen vuosikokous. Lisäksi on asiantuntijaluentoja, tutustuminen isäntäpaikkakunnan toimintaan ja verkostoitumista.

Kesän kierrätyspäivät

Toinen kierrätyspäivä järjestetään kesän lopulla, kesälomakauden jälkeen. Kesäpäivillä syvennytään oman osaamisen kehittämiseen. Kesäpäivien sisältöä ovat asiantuntijaluennot ja tutustumiset, joista opittu kulkee mukana omaan työyksikköön.

 

4 HALLITUSTYÖSKENTELY

Toimintaa ohjaa hallitus ja toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 8-10 kertaa. Kokouksista valtaosa pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Muutama kokous järjestetään jäsenorganisaatioiden luona.

 

5 JÄSENHANKINTA

Skky:llä oli 2017 lopulla 28 jäsentä (26 kpl 2016), jäsenyhdistyksiä 23 kpl ja henkilöjäseniä 5 henkilöä.  Hallituksen jäsenet ja jäsenistö hankkivat uusia henkilöitä ja yhteisöjä SKKY ry:n jäseniksi.

 

6 HALLITUKSEN JA JÄSENISTÖN ESITTELY

Skky:n uudesta hallituksesta lisätään www-sivuille tiivis hallituksen jäsenten esittely (kuka, mistä organisaatiosta, roolit ja vastuut Skky:n hallituksessa, ei kuvaa).

Yhdistyksen jäsenistön esittely on Skky:n www-sivuilla, jossa on linkit jäsenyhdistysten www-sivuille ja sekä jäsenyhdistyksien kierrätysmyymälöiden Facebook-sivulle.

 

7 VARAINHANKINTA

Yhdistyksen toiminnan varainkeruu tapahtuu kevään ja kesän kierrätyspäivien avulla. Lisäksi varoja saadaan jäsenmaksuista. Skky etsii ulkopuolista hanketta tai toiminnan rahoittajaa, jotta saamme edistettyä yhdistyksen vaikuttavuutta vieläkin paremmaksi.

 

8 TIEDOTTAMINEN

Www-sivut ovat Skky:n kanava jäsenasioiden tiedottamiseen. Pyritään juurruttamaan toimintatapaa, missä koko hallitus sekä jäsenistö tuottavat sivuille tiedotettavaa ja muuta sisältöä.

 

9 AVOIMUUS

Toimintasuunnitelma 2018 julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla vuosikokouksen hyväksymisen jälkeen.