Rekisteriseloste

 

Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistys ry:n tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

c/o Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy

Siltasaarenkatu 11 C 42-45

00530 Helsinki

 

sposti: skky.ry@tutanota.com 

puh. 050 501 4851

 

2. Yhteyshenkilöt

Juha Lehtikuja

puh. 050 501 4851

 

3. Rekisterin nimi

Kierrätyskeskusten yhdistyksen jäsenrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistys kerää tietoja pääasiassa yhdistyksen jäsenrekisteriä varten. Jäsenistön henkilötietoja voidaan kuitenkin käsitellä rekisteröidyn suostumuksen taikka yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Jäsenyyksien ylläpito
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Analysointi ja tilastointi
 • Jäsenpalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

  

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli
 • Työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus
 • Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan päivittää väestötieto-järjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista mahdollisista julkisista lähteistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään vain yhdistyksen sisäiseen käyttöön. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa yhdistyksen yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 • Yhteistyössä eri viranomaistahojen (mm. työvoimahallinto, kunnan sosiaalitoimi, terveystoimi, opetustoimi) kanssa.

 

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käyttöturvallisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten käyttöoikeuksia rajaamalla, palomuureilla, tietosuojaohjelmistoin, aktiivisella verkonvalvontajärjestelmällä ja salaustekniikoita käyttäen.

 

Manuaalisesti säilytettyjä tietoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Henkilötietojen käsittelyn tietojen yhteydessä turha henkilötieto poistetaan silppurin tai turvapaperisäiliöiden kautta.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhdistys säilyttää henkilötietoja kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön takia myös jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Kirjanpitoaineisto säilytetään seuraavasti (Kirjanpitolaki 10 §, ennakkoperintälaki 36 §):

 

Säilytysaika lasketaan tilikauden päättymisestä. Asiakirjat säilytetään niin, että kirjausketjun säilyy eikä niitä muuteta eikä poisteta säilytyksen aikana. Aineiston muotoa saadaan kuitenkin muuttaa, jos tämä on tarpeen esimerkiksi muuton takia.

Henkilötietoja säilytetään seuraavasti (Työsopimislaki 6. luku 7 §).

 • Työsopimukset 10 vuota (työntekijöiden työsuhteiden kestoajasta sekä siitä, minkälaisia työtehtäviä työntekijät tekivät).
 • Ajopäiväkirjat 6 vuotta
 • Työnhakuasiakirjat 2 vuotta
 • Tuntilaput 1 vuotta

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen skky.ry@tutanota.com  tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

c/o Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy

Siltasaarenkatu 11 C 42-45

00530 Helsinki

 

Tarkistuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, osoitetiedot sekä puhelinnumero rekisterin nimi.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse skky.ry@tutanota.com.

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa, jos

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • Henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Tietojen poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse skky.ry@tutanota.com.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse skky.ry@tutanota.com.

Huomaathan, että pyynnön on tultava samasta postiosoitteesta, jolla se on aikaisemmin rekisteröity.

Mikäli spostin lähettäminen ei ole mahdollista alkuperäisestä osoitteesta, tehdään pyyntö kirjallisesti, allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

c/o Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy

Siltasaarenkatu 11 C 42-45

00530 Helsinki

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Skky kehittää jatkuvasti toimintaansa, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Mikäli tietosuojaseloste muuttuu oleellisesti, ilmoitamme siitä verkkosivuillamme ja rekisteröidyille itselleen.