Säännöt

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry:n säännöt

(Sääntöversio: Sääntömuutos 5.12.2017)

1 §
Yhdistyksen nimenä on Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry, Finlands Ateranvändningscentrals
förening rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista
englanninkielistä nimeä Recycling Centers of Finland Association.


Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.


Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry on yksityinen, yleishyödyllinen, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jätelain toteutumista ja toimia jäsenten etujärjestönä yhteisöjen ja viranomaisten suuntaan sekä lisätä yhdistyksen jäsenten ja jäsenyhteisöjen työntekijöiden ammattitaitoa. Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry
kouluttaa jäsenyhteisöjensä henkilöstöä tukemaan organisaatioissa väliaikaisesti
työskentelevien työelämä- ja ammatillisen osaamisen lisäämistä suunnitelmallisesti. Yhdistys myös edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä alueellista ja paikallista kierrätyskeskustoiminnan kehittämistä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-järjestää keskustelutilaisuuksia, tutustumismatkoja jäsenilleen, koulutusta ja neuvontaa sekä
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- on kehittämässä alansa toimintaa kotimaassa ja ulkomailla
- on mukana kehittämässä alansa lainsäädäntöä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa
-tiedottaa jäsenilleen eri tahojen päätöksistä, tavoitteista ja mielipiteistä
- hoitaa yhteyksiä muille ympäristönsuojelun aloille jätteiden synnyn ehkäisyn, luonnonvarojen
kestävän käytön ja kierrätyskeskustoiminnan huomioimiseksi.

Yhdistys hankkii toimintansa rahoittamiseksi varoja alaansa liittyvin julkaisuin, jäsenmaksuin
ja varainkeräyksin sekä järjestämällä maksullisia alaansa liittyviä kursseja ja myymällä
yhdistyksen jäsenmerkeillä varustettuja paitoja, kasseja, pinssejä ja muita vastaavia
tuotteita. Yhdistys voi myös hakea avustuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Edistää jäsenyhteisöjensä vastuullisuutta niissä väliaikaisesti työskentelevien
työelämävalmiuksien parantamiseksi ja saattamiseksi kohti avoimia työmarkkinoita.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan hyväksyä, yksityiset henkilöt, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta.

Varsinaiset- ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenten kutsumisesta tekee päätöksen yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaiset- ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen varsinaisina- ja kannatusjäseninä oleville yhteisö- ja henkilöjäsenille. Varsinaisina- ja kannatusjäseninä olevien yhteisöjäsenten jäsenmaksu voi vuosikokouksen päätöksellä ja vuosikokouksen vahvistaman
taulukon mukaisesti olla jäsenyhteisön liikevaihtoon sidottu.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.


Jäsenen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, on ilmoitettava tästä joko kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen.
Erottamispäätöksestä voi kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä
valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.
Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli jäsen ei postitse jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen lähetetystä kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme -viisi (3-5) jäsentä. Hallitus nimeää tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi alkaa yhdistyksen sääntömääräisestä vuosikokouksesta ja päättyy valintaa seuraavaan toiseen sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Hallitus voi talousarvion puitteissa päättää toiminnanjohtajan tai muiden toimihenkilöiden paikkaamisesta hallituksen ulkopuolelta.


Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja heidät mukaan
lukien yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän
katsoo sen tarpeelliseksi, taikka jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä häneltä vaatii.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä
hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.
Hallitus voi tarvittaessa antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle, yksin.

10§
Yhdistyksen toimintaa ja taloutta seuraamaan valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja.

11 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

12 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä
toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys
toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
- määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut § 5:n määräämällä tavalla
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
- päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §
Yhdistyksen muita kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 20 yhdistyksen jäsentä tai yhdistyksen jäsenet joilla
on yhteensä vähintään 1/10 yhdistyksen äänimäärästä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ja enintään 28 päivää ennen kokousta
jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla, joko erillisenä tai jäsentiedotteessa. Kutsussa
on mainittava käsiteltävät asiat.

14 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla yhteisöjäsenellä ja
säätiöllä kaksikymmentä ääntä ja henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen tai säätiön
äänioikeutta käyttää yhteisön tai säätiön edustaja valtakirjalla. Kannatus- ja kunniajäsenillä
ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta voi käyttää ainoastaan edellisen vuoden jäsenmaksun maksanut
jäsen.

15 §
Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutettu sitä vaatii. Vaaleissa ratkaisee
yksinkertainen enemmistö.

16 §
Hallitus voi talousarvion puitteissa asettaa avukseen toimikuntia, joiden puheenjohtajina
toimivat hallituksen jäsenet.

17 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään
kuuden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Hyväksymisen tulee tapahtua
kummallakin kerralla vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

18 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuuden viikon väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys
purkautuu, on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettävä
jätteiden syntymisen ehkäisyyn.