2018

 

Toimintakertomus vuodelta 2018

1. Yleistä

31.12 2018 päättynyt tilikausi oli yhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi.

Puheenjohtaja kiittää yhdistyksen jäseniä sekä hallitusta yhteistyöstä. Toimintavuoden tavoitteena oli edistää jäsenten liiketaloudellisia ja toiminnallisia uudistuksia.

Yhdistyksellä ei ollut palkattuja työntekijöitä. Toiminta perustui edelleen hallituksen ja jäsenistön aktiivisuuteen ja mielenkiintoon kierrätysasioihin.

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja, Pauli Saarnisto Vaasasta.

Varapuheenjohtaja, Juha Lehtikuja Helsingistä.

Jäsenet

Hannu Hämäläinen Jyväskylästä

Boris Jelisejeff Hämeenlinnasta

Harri Latva Turusta

Olli-Pekka Strang Kokkolasta

Mauri Saastamoinen Kajaanista.

 

Vuonna 2018 yhdistyksellä oli 23 jäsenjärjestöä ja 5 henkilöjäsentä.  Keski-Uudenmaan kierrätys- ja toimintakeskus ry hyväksyttiin uudeksi jäseneksi 9.2. pidetyssä hallituksen kokouksessa.  EkoKaarinalle ja Väentupa ry:lle myönnettiin ero yhdistyksen jäsenyydestä 6.3. pidetyssä hallituksen kokouksessa. Samassa kokouksessa Sotek-säätiö hyväksyttiin uudeksi yhteisöjäseneksi ja Mikko Laitinen uudeksi henkilöjäseneksi. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu oli 150 € ja henkilöjäsenen 30 €.

 

2. Etujärjestöroolin edistäminen

Yhdistys asetti vuosikokouksessa vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

 1. SKKY ry 20-vuotta juhlan juhlatoimikunnan perustaminen
 2. Yhteinen tunnistettavuus
 3. Yhteinen verkkokauppa
 4. Yhteinen POP UP myynti
 5. Uusjäsenhankinta
 6. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen

 

Yhdistyksen 20 vuotisjuhlatoimikunta valittiin hallituksen keskuudesta ja se aloitti juhlien valmistelun syksyn aikana. Yhteisen tunnistettavuuden ja yhdistyksen näkyvyyden parantamiseksi teetettiin yhdistyksen logolla varustettuja logotarroja. Yhteisen verkkokaupan toteuttamista ei merkittävästi saatu edistettyä, eikä yhteistä POP UP myyntiä toteutettua. Uusjäsenhankinnalla onnistuttiin ainoastaan korvaamaan eronneet jäsenet, eikä tavoitteena ollut jäsenmäärän kasvattaminen onnistunut. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen ei onnistunut, sillä hallitus ei onnistunut saamaan yhdistykselle ulkopuolista rahoitusta eikä siten pystynyt palkkaamaan yhdistykselle työntekijää.

Vuosikokouksessa asetettujen tavoitteiden lisäksi hallitus nosti muiksi kehittämisasioiksi vuodelle 2018 seuraavia asioita, kunkin kehittämistavoitteen kohdalla on kirjattu, miten tavoitteessa onnistuttiin:

 • palkkatuen käyttömahdollisuuksien edistäminen jäsenorganisaatioissa
  • tavoitetta ei saavutettu
 • yhdistyksen kotisivujen kehittäminen
  • kotisivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta kehitti hallituksen jäsen Boris Jelisejeff
 • kierrätysmyymälöiden ammattimaisen toiminnan edistäminen/eri kierrätysmyymälöiden yhteistyön edistäminen, sekä kierrätyskeskusten toiminnan yhtenäistäminen valtakunnallisesti
  • resurssien puuttuessa tavoitteen toteuttaminen jäi hyvin vähäiseksi
 • yhteistyöhankkeiden käynnistäminen ulkopuolisen toimijan/toimijoiden kanssa
  • hankerahoitusta haettiin Stealta ja Sitralta ja yhteistyön käynnistämisestä keskusteltiin eri yhteistyötahojen kanssa, mutta yhteistyöhankkeita ei saatu käynnistettyä
 • valtakunnallisen toiminnan lisääminen ja näkyvyyden hankkiminen yhdistykselle
  • tavoite ei juurikaan toteutunut
 • kiertotalous-/kierrätysneuvojankoulutus -hanke yhteistyössä Sitran kanssa
  • Sitran kanssa käytiin neuvotteluja, mutta ne eivät johtaneet hankkeeseen
 • kierrätysneuvojan koulutuksen käynnistäminen hankkeena eri toimijoiden kanssa
  • käyty neuvotteluja Stean edustajien kanssa, neuvotteluissa mukana puheenjohtaja ja Eino Hietalahti, haettu rahoitusta Stealta, ei toteutunut  
 • Suomalaisen Työn Liiton kanssa sovittiin yhteistyöstä, kannustetaan jäsenyhdistyksiä hakemaan yhteiskunnallisten yritysten rekisteriin.
  • viestintä jäsenille siirtyi vuodelle 2019.

Vuoden 2018 aikana SKKY:n edustajat osallistuivat Tpy:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. 

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän tarkoitus on edistää välityömarkkinoilla tehtävän sosiaalisen työllistämisen edellytyksiä ja alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhdistyksestä mukana työryhmässä oli varapuheenjohtaja Juha Lehtikuja. 

 

3. Hallitustyöskentely 

Hallitus kokoontui 6 kertaa. Kokouksista 1 pidettiin skype-kokouksena, yksi sposti-kokouksena ja 4 jäsenistön luona. Lisäksi hallitus kokoontui kevätpäivien yhteydessä. Hallitus aloitti yhdistyksen 20-vuotisjuhlan valmistelut. Valmistelutyöryhmään valittiin puheenjohtajaksi Juha Lehtikuja ja jäseniksi Mauri Saastamoinen sekä Olli-Pekka Strang. Juhlan ajankohdaksi päätettiin 13.9.2019 ja pitopaikkakunnaksi Helsinki.

Hallituksen ja jäsenistön esittely

Skky:n uudesta hallituksesta lisätään www-sivuille tiivis hallituksen jäsenten esittely (kuka, mistä organisaatiosta, roolit ja vastuut Skky:n hallituksessa, ei kuvaa). Tämä ei ole toteutunut.

 

 4. Tapahtumat ja toiminta vuonna 2018

Kevätseminaari ja vuosikokous

Kevätseminaari ja vuosikokous pidettiin 23. - 24.3.2018 Mikkelissä, Kulttuuritalo Tempon

ja Elokuvateatteri Kinolinnassa tiloissa. Ympäristöasiantuntija Raimo Lilja Ekoleima Ky:stä luennoi aiheista ”SER-kierrätyksen ajankohtaiset asiat vuonna 2018” sekä ”rakennustarvikkeiden kierrätysmahdollisuudet”. Työllisyyden hoidosta luennoi Työttömien valtakunnallisen keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Lopuksi kuultiin jäsenistön kuulumisia.

Vuosikokous pidettiin Kulttuuritalo Tempossa. Illalla ohjelmassa oli vapaamuotoista keskustelua.

 

Perjantaina 24.3. tutustuttiin Mikkelin Toimintakeskus ry:n eri toimintoihin toiminnanjohtaja Harri Lankinen opastuksella. Loppukeskustelu pidettiin Hotelli Cumuluksen kokoustiloissa

Kesäpäivät Savonlinnassa jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanoton vuoksi.

 

5. Jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Suomen Työpajayhdistys ry:ssä. 

 

6. Tiedotus 

Yhdistyksen kotisivujen www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi ylläpidosta vastasi Luotsi-säätiön Boris Jelisejeff. Kevätseminaarista ja kesäpäivien käytännön järjestelyistä ja niihin liittyvistä tiedotuksesta on aina vastannut erikseen sovittu siten, että tapahtuman järjestävä jäsenjärjestö vastaa myös tiedotuksesta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Media Dynamo Oy:n kanssa sovittiin alustavasti yhteistyöstä valtakunnallisesta markkinointikampanjan toteuttamiseksi. Jäsenorganisaatiot voivat liittyä kampanjaan, jonka toteutus siirtyi vuodelle 2019.

 

 7. Talous

Yhdistyksen talous on perustunut kassabudjettiin. Kassavarantoa on pidetty yllä jäsenmaksuilla ja seminaarimaksuilla.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Eveliina Kattainen Jyväskylästä.

Toiminnantarkastajana toimi vuonna 2018 Sovatek-säätiön talous- ja hallintojohtaja Asko Hiltunen Jyväskylästä sekä varatoiminnantarkastajana Tero Muikku Jyväskylästä.

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry

 

Pauli Saarnisto 

Hallituksen puheenjohtaja